nkysdb: 共著者関連データベース

SASAKI Toshiyuki 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SASAKI Toshiyuki")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: SASAKI Toshiyuki

  2: KAWAMOTO Satoshi, YUTSUDO Toru

  1: AMAGAI Tomomi, ENYA Syunji, FUJIWARA Midori, FUKUZAKI Yoshihiro, FURUSHO Reiko, FURUYA Yukiko, HAYASHI Fumi, HIYAMA Yohei, IKEDA Hisao, INUKAI Takaaki, ISHIMOTO Masayoshi, IWATA Masao, KAGEYAMA Isao, KAWAHARA Toshio, KAWAKITA Hideyo, KIMURA Isao, KOARAI Mamoru, KOKADO Kensuke, KURAKAMI Tomio, KURIHARA Shinobu, MATSUMURA Shoichi, MURAKAMI Makoto, NEMOTO Moriyuki, NISHIMURA Takuya, OHTAKI Mitsuo, OOMORI Syuichi, OZAWA Shinzaburo, SATO Yudai, SHIGEMATSU Hiromi, SHIMIZU Yasuhiro, SHOUJI Yasushi, SUITO Hisashi, SUZUKI Akira, SUZUKI Bunji, TANOUE Setsuo, TOBITA Mikio, TOYOFUKU Takashi, TSUJI Hiromichi, TSUTSUMI Takashi, TSUZAWA Masaharu, UMESAWA Takeshi, UNE Hiroshi, YAHAGI Toshihiro, YAMAGIWA Atsushi, YAMAGUCHI Kazunori, YAMAMOTO Naotaka, YAMAO Hiromi, YARAI Hiroshi, YOKOKAWA Masanori


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1998: Color and Polarization Map of the Inner Coma of Comet Hale Bopp [Net] [Bib]

  2008: Crustal deformation and a preliminary fault model of the 2007 Chuetsu oki earthquake observed by GPS, InSAR, and leveling [Net] [Bib]

  2011: Revision of Survey Results of Control Points after the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

About this page: