nkysdb: 共著者関連データベース

YUTSUDO Toru 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YUTSUDO Toru")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: YUTSUDO Toru

  2: KAWAMOTO Satoshi, SASAKI Toshiyuki

  1: AMAGAI Tomomi, ENYA Syunji, FUJIWARA Midori, FUKUZAKI Yoshihiro, FURUYA Yukiko, HATANAKA Yuki, HAYASHI Fumi, HIYAMA Yohei, HOBIGER Thomas, ICHIKAWA Ryuichi, IKEDA Hisao, INUKAI Takaaki, ISHIMOTO Masayoshi, IWASHITA Chimako, IWATA Masao, KAGEYAMA Isao, KAWAHARA Toshio, KIMURA Isao, KOARAI Mamoru, KOKADO Kensuke, KONDO Tetsuro, KOYAMA Yasuhiro, KURIHARA Shinobu, MATSUMURA Shoichi, MIYAHARA Basara, MURAKAMI Makoto, NEMOTO Moriyuki, NISHIMURA Takuya, OHTAKI Mitsuo, OOMORI Syuichi, OZAWA Shinzaburo, SATO Yudai, SHIGEMATSU Hiromi, SHOUJI Yasushi, SUITO Hisashi, SUZUKI Akira, TANOUE Setsuo, TOBITA Mikio, TOYOFUKU Takashi, TSUJI Hiromichi, TSUTSUMI Takashi, TSUZAWA Masaharu, UMESAWA Takeshi, UNE Hiroshi, YAHAGI Toshihiro, YAMAGIWA Atsushi, YAMAGUCHI Kazunori, YAMAO Hiromi, YARAI Hiroshi, YOKOKAWA Masanori


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2007: Ray traced tropospheric total slant delays for GNSS processing(G51D 06) [Net] [Bib]

  2008: Crustal deformation and a preliminary fault model of the 2007 Chuetsu oki earthquake observed by GPS, InSAR, and leveling [Net] [Bib]

  2011: Revision of Survey Results of Control Points after the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

About this page: