nkysdb: 共著者関連データベース

LOCKLEY Martin G. 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "LOCKLEY Martin G.")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  22: LOCKLEY Martin G.

  16: MATSUKAWA Masaki

  6: XING Lida

  5: KLEIN Hendrik

  4: LI Rihui, PERSONS IV W. Scott, ZHANG Jianping, 松川 正樹

  3: ITO Makoto, LI Jianjun

  2: NICHOLS Douglas, PEIJI Chen, YE Yong, 小畠 郁生, 林 慶一

  1: AVANZINI Marco, AZUMA Yoichi, BOLOTSKY Ury L., CHEN Guanbao, DAI Hui, DIVAY Julien D., FUTAKAMI Masao, HAICHUN Zhang, HAO Baoqiao, HARRIS Jerald D., HAYASHI Keiichi, HE Jianjun, HE Qing, HOUCK Karen, HU Nengyong, HU Xufeng, HU Yi, HUNT Adrian P., IDO Kazuhiko, ISHIGAKI Shinobu, JIA Chengkai, JINHUA Chen, KIM Jeong Yul, KIM Kyung Soo, KIMURA Tatsuaki, KOARAI Kazuto, KORAI Kazuto, KUKIHARA Reiji, KUMON Fujio, LI Guang, LI Mingwei, LIM Jong Deock, LIM Seong-Kyu, LIU Mingwei, MAKINO Yasuhiko, MARTY Daniel, MASUDA Fujio, MCCREA Richard T., MIYASHITA Tetsuo, NICHOLS Douglas J., NISHIDA Naohisa, OBATA Ikuwo, PENG Guangzhao, QI Liqi, SAIKI Ken'ichi, SHIBATA Kenichiro, TANAKA Hiroyuki, TONG Guanghui, WANG Kebai, XU Xing, YANG Seong-Young, YOKOKAWA Miwa, YU Xinqi, ZHENYAO Cao, 伊藤 慎, 孫 普渾, 張 海春, 斎木 健一, 林 成圭, 柊原 礼士, 柴田 健一郎, 梁 承栄, 甄 金生, 金 龍基, 陳 丕基


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1989: 群馬県中里村産恐竜足跡の分類学的な再検討 [Net] [Bib]
  Taxonomical Re examination of Dinosaur Footprints from the Cretaceous Sebayashi Formation, Japan [Net] [Bib]

  1991: 1995 Fukuoka International Symposium IGCP 245 Field Trip Guide Book, Lower Cretaceous Nonmarine and Marine Deposits in Tetori and Sanchu, Honshu [Net] [Bib]

  1995: Dinosaur Footprints from the Lower Cretaceous of Eastern Manchuria, Northeastern China: Implications for the Recognition of an Ornithopod Ichnofacies in East Asia [Net] [Bib]

  1997: 韓国慶尚超層群(下部白亜系)産の最古の恐竜足跡とその意義 [Net] [Bib]
  The Oldest dinosaur tracks from the Gyeongsang Supergroup (Lower Cretaceous)of South Korea and their significance [Net] [Bib]

  1999: Three age groups of ornithopods inferred from footprints in the mid Cretaceous Dakota Group, eastern Colorado, North America [Net] [Bib]

  2005: エネルギー流に基づく古生態系の復元−−白亜紀の陸域生態系を例として−−(O 221) [Net] [Bib]
  Early Cretaceous terrestrial ecosystems in East Asia based on food web and energy flow models (O 221) [Net] [Bib]

  2006: Dinosaur dominated footprint assemblages from the Cretaceous Jindong Formation, Hallyo Haesang National Park area, Goseong Country, South Korea: Evidence and implications [Net] [Bib]

  2006: Early Cretaceous terrestrial ecosystems in East Asia based on food web and energy flow models [Net] [Bib]

  2006: The Cretaceous Tetori biota in Japan and its evolutionary significance for terrestrial ecosystems in Asia [Net] [Bib]

  2009: Ichnological evidence for small quadrupedal ornithischians from the basal Cretaceous of SE Asia and North America: implications for a global radiation [Net] [Bib]

  2009: 中国浙江省産の白亜紀前期の竜脚類の足跡 [Net] [Bib]
  Early Cretaceous sauropod tracks from Zhejian Province, China [Net] [Bib]

  2010: Didactyl, tridactyl and tetradactyl theropod trackways from the Lower Jurassic of Morocco: evidence of limping, labouring and other irregular gaits [Net] [Bib]

  2011: An unusual theropod track assemblage from the Cretaceous of the Zhucheng area, Shandong Province, China [Net] [Bib]

  2012: A new avian ichnotaxon from the Cretaceous of Nei Mongol, China [Net] [Bib]

  2013: A Review of the Tetrapod Track Record in China, with Special Reference to Type Ichnospecies: Implications for Ichnotaxonomy and Paleobiology [Net] [Bib]

  2014: Early Cretaceous Turtle Tracks and Skeletons from the Junggar Basin, Xinjiang, China [Net] [Bib]

  2014: First report of the ichnogenus Magnoavipes from China: New discovery from the Lower Cretaceous inter mountain basin of Shangzhou, Shaanxi Province, central China [Net] [Bib]

  2014: Upper Cretaceous dinosaur track assemblages and a new theropod ichnotaxon from Anhui Province, eastern China [Net] [Bib]

  2015: Important Dinosaur dominated footprint assemblages from the Lower Cretaceous Tianjialou Formation at the Houzuoshan Dinosaur Park, Junan County, Shandong Province, China [Net] [Bib]

  2016: Saurischian track assemblages from the Lower Cretaceous Shenhuangshan Formation in the Yuanma Basin, Southern China [Net] [Bib]

  2016: Wide gauge sauropod trackways from the Early Jurassic of Sichuan, China: oldest sauropod trackways from Asia with special emphasis on a specimen showing a narrow turn [Net] [Bib]

  2017: Mid Cretaceous dinosaur track assemblage from the Tongfosi Formation of China: Comparison with the track assemblage of South Korea [Net] [Bib]

About this page: