nkysdb: 共著者関連データベース

SERGEEV K.F. 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SERGEEV K.F.")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  8: SERGEEV K.F.

  1: ANOSOV G.I., ARGENTOV V.V., BESSTRASHNOV V.M., BIKKENINA S.K., BULGAKOV R.F., GOTO H., IVASHCHENKO A.I., KARIYA Y., KHVEDCHUK I.I., KIM Ch.U., KIM Chun Un, KOSYGIN Y.A., KOZHURIN A.I., KRASNYI M.L., OKUMURA K., ROMASHOVA, ROMASHOVA O.N., SHIMAMOTO T., SOK B.Ch, SOLOVIEV V.N., STREL'TSOV M.I., STROM A.L., SUZUKI Y., TSUTSUMI H., TUEZOV I.K., TYUTRIN I.I., UEKI T., WATANABE M., ZHIGULEV V.V., ZHILTSOV E.G., ZHURAVLEV A.V.


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1985: Geological structure of the Sea of Okhotsk young platform [Net] [Bib]

  1985: O.N. Isostasy of the Sea of Okhotsk Sea of Japan Region [Net] [Bib]

  1987: New Data on the Relationship between Upper Mesozoic and Cenozoic Strata on the Eastern Sides of the West Sakhalin Mountains (Makarov District, Sakhalin) [Net] [Bib]

  1987: On the Relationship between Seismicity and Crustal Isostasy within the Kuril Islands Chain [Net] [Bib]

  1987: Recent Data on the Structure of the Marginal Oceanic Hokkaido Rise (Pacific Ocean) [Net] [Bib]

  1988: On the Mechanism of Formation of the Kuril Island Arc [Net] [Bib]

  1997: The Deep Crustal Structure of the Tsushima Basin, Sea of Japan, from a Seismic Refraction Experiment [Net] [Bib]

  2002: Active Faults in Northeastern Sakhalin [Net] [Bib]

About this page: