nkysdb: 共著者関連データベース

KRAVCHINSKY V. 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KRAVCHINSKY V.")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: KRAVCHINSKY V.

    1: AFONINA T., ANTIPIN V., BADALOV O., BEZRUKOVA E., BUKHAROV A., BYCHINSKY V., DMITRIEV A.A., DOROFEEVA R., DUCHKOV A., ESIPKO O., FILEVA T., GELETY V., GOLUBEV V., GOREGLYAD A., GOROKHOV I., GVOZDKOV A., HASE Y., IOSHIDA N., IVANOV E., KALASHNIKOVA I., KALMYCHKOV G., KARABANOV E., KASHIK S., KAWAI T., KERBER E., KHAKHAEV B., KHLYSTOV O., KHURSEVICH G., KHUZIN M., KING J., KOCHUKOV V., KONSTANTINOV K., KRAINOV M., KUDRYASHOV N., KUKHAR L., KUZMIN M., NAKAMURA K., NOMURA Sh., OKSENOID E., PECK J., PEVZNER L., PROKOPENKO A., ROMASHOV V., SAKAI H., SANDIMIROV I., SAPOZHINIKOV A., SEMINSKY K., SOSHINA N., TANAKA A., TKACHENKO L., USHAKOVSKAYA M., WILLIAMS D., 中沖 恵美, 木川 栄一, 酒井 英男, 鬼木 幸太


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2000: オーストラリア・ニューキャッスル周辺における白亜紀の古地磁気 テクトニクスと地磁気静穏期の地磁気強度 (ポスターセッション) [Net] [Bib]
    Paleomagnetic study on Cretaceous rocks of Newcastle, Australia tectonics and paleointensity at geomagnetic quiete zone [Net] [Bib]

    2001: The new BDP 98 600 m drill core from Lake Baikal: a key late Cenozoic sedimentary section in continental Asia [Net] [Bib]

About this page: