nkysdb: 共著者関連データベース

KHLYSTOV O. 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KHLYSTOV O.")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: KHLYSTOV O.

  2: NAKAMURA K.

  1: AFONINA T., ANTIPIN V., BADALOV O., BARANOV B., BEZRUKOVA E., BIEBOW N., BUKHAROV A., BYCHINSKY V., DMITRIEV A.A., DOROFEEVA R., DUCHKOV A., ESIPKO O., FILEVA T., GELETY V., GLADYSCH V., GOLUBEV V., GOREGLYAD A., GOROKHOV I., GVOZDKOV A., HACHIKUBO A., HASE Y., HYAKUTAKE K., IKEHARA K., IOSHIDA N., IVANOV E., JIN Y.K., KALASHNIKOVA I., KALMYCHKOV G., KARABANOV E., KASHIK S., KAULIO V., KAWAI T., KERBER E., KHAKHAEV B., KHURSEVICH G., KHUZIN M., KIM Y., KING J., KOCHUKOV V., KONSTANTINOV K., KRAINOV M., KRAVCHINSKY V., KUDRYASHOV N., KUKHAR L., KUZMIN M., LOGVINA E., MATVEEVA T., MAZURENKO L., MINAMI H., NAKANO T., NISHIMURA M., NOMURA Sh., OBZHIROV A., ODA H., OKSENOID E., PECK J., PEVZNER L., POORT J., PROKOPENKO A., ROMASHOV V., SAKAGAMI H., SAKAI H., SANDIMIROV I., SAPOZHINIKOV A., SEMINSKY K., SHOJI H., SOLOVIEV V., SOSHINA N., TANAKA A., TKACHENKO L., USHAKOVSKAYA M., WILLIAMS D.


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2001: The new BDP 98 600 m drill core from Lake Baikal: a key late Cenozoic sedimentary section in continental Asia [Net] [Bib]

  2002: Paleomagnetic record from Academician Ridge, Lake Baikal: a reversal excursion at the base of marine oxygen isotope stage 6 [Net] [Bib]

  2005: Hydrate Bearing Structures in the Sea of Okhotsk [Net] [Bib]

About this page: