nkysdb: 共著者関連データベース

TAKAHASHI Toshihiko 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "TAKAHASHI Toshihiko")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: NAKAMURA Toshio, OKUNO Mitsuru, TAKAHASHI Toshihiko

    1: BO Lu Jin, HASE Yoshitaka, KIM Kyu Han, KIMURA Katsuhiko, KONOMATSU Masahiko, MIYAMOTO Tsuyoshi, MORI Yuichi, MORIWAKI Hiroshi, NAGAOKA Shinji, NAGASE Toshiro, NISHIDA Tamio, SETOMA Yohei, TANIGUCHI Hiromitsu, XU Jin, YATSUZUKA Shinya


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2001: 5.2 5.8 ka BP Paleoenvironment of the Southern Slope of Mount Raizan, Japan [Net] [Bib]

    2010: 14C Wiggle Matching of the B Tm Tephra, Baitoushan Volcano, China/North Korea [Net] [Bib]

About this page: