nkysdb: 共著者関連データベース

WANG Huan 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "WANG Huan")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  5: WANG Huan

  3: BRODSKY Emily E., KANO Yasuyuki, MORI James J., XUE Lian

  2: HUANG Yao, LI Hai-Bing, LI Haibing, PEI Jun-Ling, SI Jia-Liang, SUN Zhi-Ming, XU Zhi-Qing, YANG Guang, ZHANG Wei

  1: CHE Ailan, Chuanha, FENG Shaokong, FULTON Patrick M., GONG Zheng, HARRIS Robert N., LI Chenglong, LIN Weiren, PEI Junling, SI Jialiang, SIGUYAMA Takeshi, SUN Zhiming, TADAI Osamu, XU Zhiqin, YANG Xiaoqiu, YEH En-Chao, YU, YUN Kun, ZENG Xin, ZHENG Yong


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2013: Continuous Permeability Measurements Record Healing Inside the Wenchuan Earthquake Fault Zone [Net] [Bib]

  2013: Continuous Permeability Measurements Record Healing Inside the Wenchuan Earthquake Fault Zone [Net] [Bib]

  2014: Identification of rock mass characteristics using microtremor in the boring hole [Net] [Bib]

  2015: Long term temperature records following the Mw 7.9 Wenchuan (China) earthquake are consistent with low friction [Net] [Bib]

  2017: Experimental and numerical investigation of the temperature response to stress changes of rocks [Net] [Bib]

About this page: