nkysdb: 共著者関連データベース

ZHOU Jun 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ZHOU Jun")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: ZHOU Jun

  2: SUGIMOTO Nobuo

  1: ABO Makoto, AOKI Kazuma, ARAO Kimio, CHEN Yan, FUKUSHIMA Yoshimitsu, GAO Pingjun, HAGIWARA Naseru, HU Huanling, IOKIBE Kengo, IRIKURA Kojiro, IWASAKA Yasunobu, KINOSHITA Kisei, KOGA Ryuji, LAN Xiaowen, LI Tao, LIU Ming, LIU Zhaoyan, MATSUI Ichiro, MURAYAMA Toshiyuki, RHOADES David, SAKAI Tetsu, SHIBATA Takashi, SHIMIZU Atsushi, SOHN Byung-Ju, SOMERVILLE Paul G., UNO Itsushi, WANG Shigong, WESTPHAL Douglas L., WON Jae-Gwang, YOON Soon-Chang, ZHANG Heng, ZHANG Yingbin, ZHAO Chen, ZHAO John X., ZHOU Shuanglin


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2001: Ground based network observation of Asian dust events of April 1998 in east Asia [Net] [Bib]

  2003: A high resolution numerical study of the Asian dust storms of April 2001 [Net] [Bib]

  2016: Ground Motion Prediction Equations for Shallow Crustal and Upper Mantle Earthquakes in Japan Using Site Class and Simple Geometric Attenuation Functions [Net] [Bib]

About this page: