nkysdb: 共著者関連データベース

XU Chaowen 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "XU Chaowen")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: XU Chaowen, YE Lijin, ZHAI Shuangmeng

    1: FUNAKOSHI Ken-Ichi, GUO Xinzhuan, HIGO Yuji, ITO Eiji, SHAN Shuangming, SHIMOJUKU Akira, TSUJINO Noriyoshi, XUE Weihong, YAMAZAKI Daisuke, YONEDA Akira, YOSHINO Takashi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2013: P V T relations of γ Ca3(PO4)2 tuite determined by in situ X ray diffraction in a large volume high pressure apparatus [Net] [Bib]

    2015: Equation of state of Ca2 AlSiO5.5 oxygen defect perovskite [Net] [Bib]

About this page: