nkysdb: 共著者関連データベース

YAO Tandong 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YAO Tandong")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  8: YAO Tandong

  3: KOIKE Toshio

  2: FUJITA Koji, ISHIKAWA Hirohiko, MA Yaoming, NAKAWO Masayoshi, PU Jianchen

  1: AGETA Yutaka, DUAN Keqin, FURUKAWA Teruo, GOU Xiaohua, HAGINOYA Shigenori, HE Yuanqing, HU Zeyong, HUINTJES Eva, IWATA Shuji, JIAO Keqin, KANG Shichang, MENENTI Massimo, NARUSE Renji, OHNO Hiroyuki, SAKAI Akiko, SCHERER Dieter, SCHNEIDER Christoph, SHAO Wenzhang, SU Zhongbo, UENO Ken'ichi, WEI Yang, XU Jianqing, YAMAZAKI Takeshi, YANG Meixue, YE Qinghua, ZHANG Guoshuai, ZHANG Xinping


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1991: Glaciologial Studies on Qingzang Plateau, 1989 Part 2. Glaciology and Geomorphology [Net] [Bib]

  2000: Variation of delta 18 O in Precipitation on the Tibetan Plateau [Net] [Bib]

  2003: The soil moisture distribution, thawing freezing processes and their effects on the seasonal transition on the Qinghai Xizang (Tibetan) plateau [Net] [Bib]

  2004: On measuring and remote sensing surface energy partitioning over the Tibetan Plateau from GAME/Tibet to CAMP/Tibet [Net] [Bib]

  2006: Five decades of shrinkage of July 1st glacier, Qilian Shan, China [Net] [Bib]

  2006: Progress on the observational study of land surface processes over the Tibetan Plateau Area (A22B 01) [Net] [Bib]

  2008: Glacier and lake variations in the Mapam Yumco basin, western Himalaya of the Tibetan Plateau, from 1974 to 2003 using remote sensing and GIS technologies [Net] [Bib]

  2013: Energy and mass balance of Zhadang glacier surface, central Tibetan Plateau [Net] [Bib]

About this page: