nkysdb: 共著者関連データベース

FANG Xiao-Min 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "FANG Xiao-Min")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  6: FANG Xiao-Min

  5: LI Ji-Jun, ONO Yugo

  3: BANERJEE Subir, FUKUSAWA Hitoshi

  2: NIOCAILL Conall Mac, VOO Rob Van der

  1: BAO-TIAN Pan, CAO Ji-Xiu, DONG-HONG Guan, KANG Shi-Chuang, MISHIMA Toshiaki, NU Lianqing, OI Keiichi, PAN Bao-Tian, SASAKI Taka, TORII Masayuki, TORII Mishima, TSUKAMOTO Sumiko, WANG Jian-Li, WANG Jian-Ming, XI Xiao-Xia, YAN Maodu, ZHANG Yu-Tian, ZHONG Wei, ZHU Jun-Jie


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1996: Late Cenozoic Magnetostratigraphy (11 0 Ma) of the Wangjiashan Sction in the Longzhong Basin, Western China: Evidence for Rapid Mid Pliocene Uplift of the Tibetan (GP21B 6) [Net] [Bib]

  1997: Asian monsoon instability recorded in decadal to sub century scales of loess paleosol sequences on the western Loess Plateau of China [Net] [Bib]

  1997: Last interglacial sharp monsoon fluctuations Rock magnetic evidence from high resolution loess paleosol sequence, Lanzhou, China [Net] [Bib]

  1997: Magnetostratigraphic dating of river terraces: Rapid and intermittent incision by the Yellow River of the northeastern margin of the Tibetan Plateau during the Quaternary [Net] [Bib]

  1999: Asian summer monsoon instability during the past 60, 000 years: magnetic susceptibility and pedogenic evidence from the western Chinese Loess Plateau [Net] [Bib]

  2000: General monsoon instability: evidence from soil formation and 150000year century scale loess palaeosol climatic records on the Chinese Western Loess Plateau [Net] [Bib]

About this page: